Geen gore grond in Over de Maas

Gepubliceerd op: .

Over de Maas werkt sinds 2010 aan de totstandkoming van een prachtig gebied in de uiterwaarden van Dreumel/Alphen en realiseert daarbij via delfstoffenwinning (zand, grind en klei) meerdere maatschappelijk gewenste doelen zoals natuurontwikkeling, hoogwaterbescherming en kleinschalige recreatie. Dit betreft een privaat project zonder enige vorm van subsidie door de overheid. Oplevering van het project vindt plaats uiterlijk eind 2021, waarna het project in beheer komt bij Natuurmonumenten.

Omgeving, milieu en historie

Over de Maas CV voert dit project uit met zorg en aandacht voor omgeving, milieu en historie. Wij zijn ons bewust van recente berichtgeving over het mogelijk toepassen van zwaar verontreinigde grond en bagger in ons project en de zorg hierover. Bodemkwaliteit en het bewaken ervan, is voor niet-ingewijden een lastig te begrijpen onderwerp. Dus we begrijpen hoe misverstanden of onduidelijkheden de wereld in komen. Wij doen er alles aan om helder en transparant te zijn en de zaken toe te lichten. Over de Maas heeft een zorgplicht die wij nadrukkelijk na willen komen. Daar is iedereen bij gebaat. Verontreinigende grond en bagger die niet geschikt is voor hergebruik staat haaks op onze zorgplicht. Toepassing hiervan vindt dan ook niet plaats.

Verondiepen

Voor de bouw van woningen, kantoren en de aanleg van wegen zijn primaire grondstoffen zoals zand-, grind- en klei nodig. In het project Over de Maas wordt 15 miljoen ton industriezand gewonnen dat zijn weg vindt naar de bouw. Inherent aan grondstofwinning is het zogenoemde ‘verondiepen’. Dit gebeurt bij veel projecten door heel Nederland. Diep water achterlaten zoals dat 20-30 jaar geleden gebeurde past niet meer in het huidige overheidsbeleid. Daarom worden (diepe) plassen, die zijn ontstaan door de winning van zand, grind of klei, soms voor een deel verondiept. Zo ook bij Over de Maas.

Geaccrediteerde monsternemers

Bij de herinrichting van de plas die ontstaat na de zandwinning wordt deels (maximaal 50%) gebruik gemaakt van grond die van elders, dat wil zeggen van buiten het project, wordt aangevoerd. Daarbij wordt alleen grond en baggerspecie toegepast die geschikt is voor hergebruik en die past bij het achtergrondniveau van de Maas, d.w.z. de grond is gelijk of beter van kwaliteit. Deze activiteit wordt geheel uitgevoerd volgens wet- en regelgeving die daarvoor door de Nederlandse overheid is opgesteld. Iedere partij die is of wordt toegepast wordt van tevoren uitgebreid onderzocht door erkende Nederlandse onderzoeksbureaus en daartoe geaccrediteerde monsternemers. Iedere partij inclusief het daarbij behorende wettelijke bewijsmiddel (onderzoeksrapport, certificaat of keuringsbewijs) wordt beoordeeld door het bevoegd gezag (Rijkswaterstaat) en er kan alleen na een positieve beoordeling daadwerkelijk tot toepassing worden overgegaan.

Volledig traceerbaar

Alle partijen zijn volledig traceerbaar qua herkomst en tussentijds transport. Beoordeling en toetsing vindt altijd plaats aan de hand van de nieuwste stoffenpakketten en bijbehorende normeringen (zoals bijvoorbeeld bij de op dit moment actueel zijnde stoffen PFOS, PFOA en GenX). Bij partijen afkomstig uit het buitenland is vooraf toestemming verkregen van zowel de buitenlandse als de Nederlandse autoriteiten. Alle transporten worden ingepland in een weekplanning die dagelijks wordt geactualiseerd en die wordt gedeeld met de handhavende dienst van Rijkswaterstaat zodat er gericht toezicht kan worden uitgeoefend. Buitenlandse transporten worden conform wettelijk vereiste minimaal 3 dagen van tevoren aangekondigd bij zowel de buitenlandse als de Nederlandse overheid incl. naam van het transporterende schip en binnen 3 dagen na toepassing afgemeld.

Plastic en piepschuim

Wij benadrukken dat we blij zijn met de eerdere aanscherping van normen inzake de aanwezigheid van plastic en piepschuim. Plastic hoort niet thuis in de natuur. De ontdoener (degene van wie de grond of bagger afkomstig is) heeft de primaire verantwoordelijkheid om dit er vooraf uit te halen. Ook wij hebben onze verantwoordelijkheid. Op locatie hebben wij inmiddels geleerd en diverse maatregelen genomen om de oevers schoon te houden. Daarnaast werkt Over de Maas CV volledig mee aan onderzoeken die in het kader van bodemkwaliteit worden uitgevoerd. Zo ook aan recent onderzoek dat in opdracht van de gemeente West Maas en Waal is uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich met name op de systematiek van het aanmelden van partijen en informatie over de herkomst. Over de Maas kan zich in het doel van dit onderzoek vinden. Hoe meer transparantie, hoe beter. Het definitieve rapport moet nog verschijnen. Eerder zullen wij hier geen conclusies aan verbinden.

Dialoog

Indien u vragen heeft of zich zorgen maakt, dan nodigen wij u uit hierover met ons in gesprek te gaan, ons project te bezoeken, bodem- en watermonsters te nemen of keuringrapporten te bekijken. U bent van harte welkom op het project zodat wij samen met u in gesprek kunnen gaan en op een verantwoorde en veilige manier in het terrein kunnen kijken. We gaan graag de dialoog aan en staan open voor suggesties voor verbetering.

Herman van der Linde directeur Over de Maas CV