Voortgang uitvoering project Over de Maas

Na het beschikbaar komen van de onherroepelijke vergunningen in het najaar van 2009 is in januari 2010 gestart met de werkzaamheden van project Over de Maas. Deze werkzaamheden bestonden de afgelopen jaren uit:

  • het opruimen van beplanting en andere obstakels zoals puinweggetjes
  • het omleggen van kabels en leidingen vanaf de waterkrachtcentrale bij stuw Lith
  • het bouwen van een werkkeet en het aanleggen van een tijdelijke weg door het project zodat vrachtverkeer geen gebruik hoeft te maken van de dijk en de hinder en overlast voor de omgeving kan worden beperkt.
  • het verwijderen van het afdekkende kleipakket. Totaal is er ruim 3,5 miljoen m3 klei afgegraven, waarvan ongeveer de helft kon worden toegepast in de keramische industrie (stenen en dakpannen) of als dijkenklei voor dijkverzwaringsprojecten. De andere helft is (en wordt) toegepast in de herinrichting van het project zelf.
  • er zijn open verbindingen met de rivier gemaakt en startgaten gebaggerd van waaruit de zandzuigers en klasseerinstallaties konden beginnen met het winnen en produceren van zand en grind.
  • de herinrichting van het gebied waarbij reeds in 2010 is begonnen in de hoger gelegen zone langs de dijk en in de zone achter de woningen van Moordhuizen en de Molendijk.

Stand van zaken

Inmiddels zijn grote delen van het gebied gereed. Het deelgebied van de Moleneindsche Waard is sinds het najaar van 2017 helemaal klaar en opgeleverd inclusief schaatsbaan, fietspad, wandelpaden en kunstwerk waarmee het peil in de (inmiddels afgesloten) plas kan worden geregeld. Ook aan de westzijde van het project bij Fort Voorne is de herinrichting al enige tijd gereed. Het Gat van Van Deursen functioneert weer als een afgesloten plas. Er zijn grote poelen aangelegd en een wandelverbinding met de routes op Fort Voorne. Ook nagenoeg de gehele zone langs de dijk vanaf de Van Heemstraweg tot en met Moordhuizen is inmiddels klaar. In het najaar van 2017 is een filmimpressie gemaakt.

Westplas

De grote Westplas is nog niet helemaal klaar. Een laatste deel van het zand (met name het deel langs de zijde van de Maas) moet nog worden gewonnen door de Vierlingsbeek van Smals. Per 1 januari 2019 was er in totaal ruim 13 mln ton industriezand geproduceerd en afgevoerd. De winning en productie zal nog tot najaar 2020 moeten worden voortgezet om ook de resterende hoeveelheid tonnen te kunnen halen. Ook is het weer aanvullen en verondiepen van de plas nog niet gereed. Met name het oostelijke deel van de Westplas zal de komende tijd nog moeten worden aangevuld. Verder moet er in de loop van 2020 nog een brug worden gebouwd in de Veerweg zodat de tweezijdige aantakking op de Maas zijn beslag kan krijgen en de rivierkundige ruimte ook daadwerkelijk benut kan gaan worden. Verder liggen er nog diverse depots met dijkenklei die wachten op afvoer naar hun eindbestemming. Tenslotte zal ook de tijdelijke weg door het gebied nog moeten worden verwijderd, zullen de resterende kilometers wandelpad worden gerealiseerd en een vogelkijkhut worden gebouwd.

Door de economische crisis is het project achterop geraakt qua planning. Om alle nog resterende werkzaamheden naar behoren te kunnen afronden zijn de vergunningen inmiddels verlengd tot eind 2021.

Werkplannen

Voorafgaand aan ieder kalenderjaar wordt er een werkplan opgesteld waarin gedetailleerd wordt beschreven welke werkzaamheden er in het betreffende jaar zullen worden uitgevoerd. Deze werkplannen worden besproken met de gemeente en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de provincie Gelderland als bevoegd gezag.. Deze werkplannen vindt u onder "links & downloads". De meest recente versie treft u hier aan.